INFORMACJA

1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Sportu Pozytywnego, z siedzibą przy ul. Czechosłowacka 3, 81-969 Gdynia, numer NIP: 5862287597, zwana dalej „Administratorem”. Adres siedziby jest adresem do kontaktu z administratorem. Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych:

2. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust.1 lit. b) RODO w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań związanych z realizacją umowy lub usługi, w tym wszelkich obowiązków wynikających z przepisów prawa, w kategorii dane zwykłe – imię, nazwisko, nr PESEL, data urodzenia, adres, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego, dane prowadzonej działalności, wykonywany zawód, kierunek studiów, trenowana dyscyplina sportowa.

Dane w kategorii dane zwykłe będą przetwarzane również w celu rozliczeń podatkowych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c RODO (w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze), dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. f RODO (w związku z uzasadnionym interesem administratora).

Dane takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu – w przypadku wyrażenia zgody będą przetwarzane również w celu marketingu produktów i usług.

Dane wskazane powyżej, jak również utrwalony wizerunek mogą być przetwarzane również w celach edukacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych – na podstawie udzielonej zgody.

3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów, nie dłużej niż wynika to z obowiązków przewidzianych przez przepisy prawa lub do momentu upływu okresu przedawnienia roszczeń (co do zasady nie dłużej niż 10 lat od momentu zakończenia stosunku prawnego łączącego strony).

4. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim, o ile nie będzie się to wiązało z koniecznością wynikającą z realizacji Umowy, z przepisów prawa lub z obowiązku ciążącego na administratorze. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.

Administrator może korzystać z usług podmiotów zewnętrznych dostarczających usługi niezbędne dla prawidłowej realizacji świadczeń zdrowotnych a w związku z tym dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej np. w przypadku serwisowania oprogramowania informatycznego. Przekazywanie danych zabezpieczone zostanie w sposób właściwy m.in. w oparciu o międzynarodowe procedury bezpieczeństwa ochrony danych.

Odbiorcami danych mogą być osoby, które administrator upoważnił do przetwarzania danych osobowych lub zawarł umowę przetwarzania danych osobowych , podmioty uprawnione do otrzymania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, umów zawartych z administratorem, w tym właściwe organy wymiaru sprawiedliwości. Odbiorcami danych mogą być: przedsiębiorcy telekomunikacyjni, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy obsługujące korespondencję, księgowość, podmioty firmy świadczące na rzecz administratora usługi techniczne, firma ubezpieczeniowa.

Odbiorcami danych uczestników szkolenia są osoby prowadzące szkolenie – kadra dydaktyczna.

5. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy uzna że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek wymagane do zawarcia i realizacji Umowy.

7. W oparciu o podane dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, Administrator oświadcza, że nie będzie podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO. Może się zdarzyć profilowanie polegające na tym, iż na podstawie zgromadzonych informacji administrator jest uprawniony do tworzenia

profili preferencji klientów, których dane osobowe znajdują się w bazie. Nie odbywa się to jednak w sposób automatyczny.

Zgoda marketingowa :

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Fundacji Sportu Pozytywnego (dane szczegółowe powy-żej) drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowych w celach marketingowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2013 r., poz. 1422 ze zm.)

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Fundacji Sportu Pozytywnego (dane szczegółowe powyżej) oraz jej partnerów biznesowych drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowych w celach marketingowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2013 r., poz. 1422 ze zm.).