Regulamin

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług szkoleniowych prowadzonych przez Organizatora.
2. Organizatorem szkoleń jest Fundacja Sportu Pozytywnego z siedzibą przy ul. Waszyngtona 34/36 81 – 342 Gdynia NIP: 5862287597, zwana dalej „Organizatorem”.
3. Postanowienia regulaminu dotyczące szkoleń, odnoszą się również do kursów, warsztatów i innego rodzaju wykładów teoretycznych.

§2

ORGANIZACJA SZKOLENIA

1.Organizator będzie prowadzić szkolenie zapewniając odpowiednią kadrę dydaktyczną. Zajęcia z poszczególnych szkoleń prowadzone są przez prowadzących wyspecjalizowanych w danej dziedzinie.
2.Organizator zapewnia bazę dydaktyczną, tak aby szkolenie było prowadzone jak najbardziej efektywnie. Obowiązują ustalenia indywidualne.
3. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, warsztatów, webinarów, kursów. Zajęcia mogą być prowadzone poprzez spotkania osobiste lub on-line.
4. Szkolenie rozpoczyna się punktualnie w wyznaczonym miejscu i terminie.
5. Organizator poinformuje uczestników kursu o miejscu, terminie oraz godzinach rozpoczęcia kursu. W przypadku szkoleń on-line Organizator z wyprzedzeniem wskaże platformę, za pośrednictwem której będzie łączyć się z uczestnikami.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca realizacji szkolenia w obrębie danej miejscowości. O zaistniałym fakcie niezwłocznie zostaną poinformowani uczestnicy kursu za pośrednictwem e-mail lub telefonicznie, nie później niż dwa dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub do odwołania szkolenia w przypadku braku odpowiedniej liczby zgłoszeń. Uczestnicy kursu zostaną poinformowani za pośrednictwem e-mail lub telefonicznie, nie później niż dwa dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia. W przypadku wskazanym powyżej, przysługuje zwrot uiszczonej przez uczestnika opłaty.
8. Szkolenie jest prowadzone na temat wskazany wcześniej. Uczestnicy mają prawo do zadawania pytań dotyczących tematu szkolenia.
9. Organizator posiada dokumentację składającą się z listy uczestników szkolenia.
10. Usługa szkoleniowa może polegać na udostępnieniu przez Organizatora uprzednio nagranych treści w formie cyfrowej.

§ 3

ZAKRES PRAW I OBOWIĄZKÓW UCZESTNIKÓW SZKOLENIA

1. Uczestnik szkolenia ma prawo uczestniczyć w wykładach.
2. Uczestnik podpisuje imienną listę obecności lub potwierdza swoją obecność w sposób ustalony przez Organizatora, bezpośrednio lub za pośrednictwem Internetu.
3. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do poinformowania Organizatora o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić udział w szkoleniu oraz poinformowania niezwłocznie o rezygnacji z udziału w szkoleniu.
4. Uczestnik nie może zakłócać porządku szkolenia. Zabronione jest używanie słów obraźliwych, zachowanie agresywne.
5. Uczestnik ma obowiązek przestrzegać przepisów BHP.
6. Wszelkie zdarzenia losowe, niedyspozycje zdrowotne, wypadki oraz zagrożenia bezpieczeństwa należy niezwłocznie zgłaszać prowadzącemu zajęcia.
7. Uczestnik we własnym zakresie powinien zapewnić sobie sprzęt do udziału w szkoleniu (materiały piśmiennicze, komputer z dostępem do internetu)
8. W przypadku szkolenia on-line Uczestnik otrzymuje dostęp do szkolenia odbywającej się na platformie umożliwiającej łączność za pośrednictwem internetu.
9. Uczestnik nie ma prawa nagrywać szkolenia, ani rozpowszechniać jego treści jakimikolwiek metodami.

§ 4

ZASADY UCZESTNICTWA / REZERWACJA MIEJSC

1. W celu zapisania się na szkolenie należy skontaktować się z Organizatorem w sposób wskazany w treści ogłoszenia.
2. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest zgłoszenie udziału i podpisanie umowy z Organizatorem oraz uiszczenie opłaty.
3. Jeśli szkolenie jest organizowane dla określonej liczby uczestników, decyduje kolejność zgłoszeń.
4. Rezerwacja miejsca na szkoleniu jest skuteczna po wpłacie zaliczki, określonej każdorazowo w ogłoszeniu dotyczącym szkolenia. Po otrzymaniu informacji o terminie i miejscu warsztatów, uczestnik jest zobowiązany do uregulowania całości opłaty.
5. W przypadku szkoleń cyklicznych, nieobecność na którejkolwiek części szkolenia nie powoduje utraty statusu uczestnika oraz nie zwalnia z obowiązku uiszczenia opłaty za całość szkolenia.
6. W przypadku nieobecności, uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe do samodzielnego opracowania.

§ 5

REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

1. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić drogą elektroniczną do Organizatora.
2. Uczestnik może wyznaczyć inną osobę, która weźmie zamiast niego udział w szkoleniu bez konsekwencji finansowych, po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu z Organizatorem.
3. Co do zasady, uczestnik ma prawo zrezygnować ze szkolenia bez konsekwencji finansowych najpóźniej 14 dni roboczych przed terminem szkolenia, chyba że w ogłoszeniu dotyczącym konkretnego szkolenia określone zostanie inaczej. W przypadku rezygnacji po tym terminie, uczestnik nie uzyska zwrotu wpłaconej uprzednio zaliczki.

§ 6
OPŁATA

1. Opłata za szkolenie, szczegółowe dane dotyczące formy dokonania wpłaty zostaną przesłane drogą elektroniczną na adres e-mail Uczestnika wysyłającego formularz zgłoszeniowy.
2. Opłata obejmuje materiały szkoleniowe.
3. W przypadku uiszczenia opłaty za szkolenie, które zostało odwołane, Uczestnik otrzyma zwrot środków.
4. Uczestnik chcący otrzymać fakturę, jest obowiązany zgłosić ten fakt przy dokonywaniu wpłaty.

§ 7

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgłoszenie na szkolenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w zakresie i celu niezbędnym do realizacji usługi szkoleniowej. Uczestnik wyraża tym samym zgodę na przesyłanie informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tym na podany adres e-mail.
2. Uczestnik zostaje poinformowany o swoich prawach związanych z ochroną danych osobowych, poprzez przesłanie stosownej klauzuli, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub osobiście.
3. W przypadku szkoleń nagrywanych Uczestnik wyraża zgodę na nagranie treści szkolenia, które zawiera jego wizerunek oraz terminowe jego wykorzystanie każdorazowo określone przy konkretnym szkoleniu, dla osób, które będą miały dostęp do materiału. Zgoda na nagranie wideo szkolenia zwierającego wizerunek uczestnika udzielona jest nieodpłatnie, bez ograniczeń terytorialnych.

§ 8
PRAWA AUTORSKIE

1. Wszystkie materiały udostępniane przez Organizatora, jak również szkolenie rozumiane jako wykład mogą stanowić utwory w rozumieniu przepisu art. 1 ust. 1 pr. aut. i podlegają ochronie.
2. Uczestnik zobowiązuje się do poszanowania praw własności intelektualnej przysługujących Organizatorowi przez cały okres świadczenia Usług oraz po ich zakończeniu — pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej przewidzianej w odpowiednich przepisach prawa.
3. Na podstawie niniejszego Regulaminu Organizator udziela Uczestnikowi licencji niewyłącznej na korzystanie z utworów, o których mowa w ust. 1, w zakresie koniecznym do korzystania z usług szkoleniowych, w tym treści cyfrowych.
4. Licencja, o której mowa powyżej, jest udzielania na czas świadczenia usług szkoleniowych, z wyjątkiem licencji na korzystanie z dostarczonych materiałów szkoleniowych oraz plików treści cyfrowych, która jest udzielana na czas nieokreślony.
5. Uczestnik nie może udzielać dalszych licencji (sublicencji) na rzecz osób trzecich.
6. Zabrania się Uczestnikowi bez zgody Organizatora:
a) trwałego lub czasowego zwielokrotniania (reprodukcji) utworów, o których mowa w ust. 1, w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie;
b) wprowadzania jakichkolwiek poprawek, modyfikacji źródeł i zmian w strukturze utworów, o których mowa w ust. 1 — z wyjątkiem treści cyfrowych, które mogą być dostosowywane do potrzeb Uczestnika,
c) stosowania utworów, o których mowa w ust. 1, i ich części, fragmentów lub wersji w innym niż zalecane oprogramowaniu;
d) odsprzedawania, rozpowszechniania, użyczania, dzierżawienia, najmowania, oddawania płatnie i nieodpłatnie osobom trzecim utworów, o których mowa w ust. 1, ich kopii, wszelkich modyfikacji oraz dokumentacji;
e) dokonywania jakichkolwiek czynności rozporządzających prawami do utworów, o których mowa w ust. 1, na rzecz osób trzecich.
7. Udzielenie licencji nastąpi w momencie uzyskania przez Uczestnika dostępu do usług. Licencja wygasa wraz z zakończeniem Umowy, z wyjątkiem licencji na korzystanie z materiałów szkoleniowych i treści cyfrowej dostarczonej w plikach, która jest udzielana na czas nieokreślony.

§ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Uczestnikowi przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej z Organizatorem umowy na zasadach zawartych w umowie.
3. Uczestnikowi przysługuje prawo do przesłania reklamacji odnośnie świadczonych przez Organizatora usług na wskazany adres e-mail. Organizator ma obowiązek odpowiedzieć na reklamację w ciągu 14 dni.